Základní pojmy pro psaní bakalářské či diplomové práce

Při psaní bakalářky či diplomky je nutné, abychom dodržovali strukturu práce dle pokynů naší školy. Každá škola si může požadavky malinko přizpůsobit svým potřebám. Základní struktura práce je však ve všech případech téměř stejná. Co ale jednotlivé části bakalářky či diplomky mají obsahovat? Pojďme si vysvětlit alespoň ty základní pojmy.

tabule

·         Citace – jedná se o krátkou formu bibliografického záznamu (tedy záznamu z knihy či článku z internetu), která je umístěná buď v závorkách uprostřed textu citujícího dokumentu, nebo je umístěna v poznámce pod čarou. V závěru práce je nutné uvést seznam citací, které musí být napsány dle norem.

·         Čestné prohlášení –je součástí práce. V rámci čestného prohlášení autor potvrzuje, že práci zpracoval samostatně a uvedl veškeré použité zdroje. Prohlášení se nachází na samostatné stránce a je umístěno většinou v její dolní části. Součástí je vlastnoruční podpis.

·         Abstrakt –opět se jedná o povinnou součást bakalářské i diplomové práce. Úkolem abstraktu je stručně a výstižně charakterizovat obsah práce. Abstrakt by neměl být nějak zvlášť dlouhý, většinou je na pár řádků. Nachází se na samostatné stránce v její horní části. Nejprve je napsaný v češtině, následně je přeložený do angličtiny či němčiny. Stručně charakterizuje cíl práce, použité metody, výsledky a závěry.

·         Klíčová slova –jsou napsány na stránce společně s abstraktem. Jedná se o klíčové výrazy, které se vztahují k probíranému tématu.

·         Obsah –jedná se o přehled jednotlivých kapitol a podkapitol.

·         Seznam zkratek a symbolů – jestliže ve své práci používáte zkratky, zařaďte zde seznam, který bude jednotlivé zkratky vysvětlovat. Potom už je nemusíte vysvětlovat znova v textu. Zkratky se řadí podle abecedy.

·         Seznam použitých odborných výrazů – pokud se jedná o složitější témata, většinou se zde objevují odborné výrazy, které by někdo nemusel znát. Je vhodné zařadit seznam vysvětlující jednotlivé odborné výrazy. Opět řadíme dle abecedy.

·         Seznamy obrázků, tabulek a grafů – vzhledem k tomu, že se jedná o poslední závěrečnou práci, bude obsahovat zřejmě větší množství tabulek či grafů. Opět se to odvíjí od studovaného oboru. Je proto důležité jednotlivé seznamy vytvořit.

nápad

·         Úvod –jedná se o povinnou součást práce, která seznamuje čtenáře se zvoleným tématem. Většinou zde bývá vysvětleno, proč bylo zvoleno právě takové téma, vysvětluje se aktuálnost a závažnost zvoleného tématu, vymezuje se obsahová struktura jednotlivých kapitol, stručně se popisuje zvolená metodika práce – čerpání ze sekundárních či primárních zdrojů… Jsou zde položeny výzkumné otázky a stanoveny cíle práce.

·         Závěr –píše se na konci. Obsahuje celkové shrnutí, zjištěné výsledky a návrhy na vylepšení či doporučení pro praxi.